Đơn giá công ích đô thị Lạng Sơn năm 2021

Đơn giá công ích đô thị Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định ngày 596/QĐ-UBND ngày 10/3/2021. Làm cơ sở để xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Lạng Sơn 2021 gồm :

1. Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị

2. Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị

3. Đơn giá duy trì cây xanh đô thị

4. Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn này là cơ sở để quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị theo Thông tư 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng

Hiệu lực Đơn giá công ích đô thị Lạng Sơn năm 2021

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí thay thế các quyết định gồm:

– Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 ban hành đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn

– Quyết định 316/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 ban hành đơn giá dịch vụ quét đường phố bằng cơ giới; Tưới nước rửa đường, vận hành hệ thống bơm nước cung cấp rửa đường tại khu vực cửa khẩu Hữu nghị và tp Lạng Sơn

– Quyết định 2067/QĐ-UBND ngày 8/11/2017 phê duyệt đơn giá xử lý chất thải rắn

– Quyết định 273/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 ban hành đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng; Phát thảm cỏ bằng máy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Đơn giá công ích đô thị Lạng Sơn năm 2021

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ chi tiết các bạn có thể tải phần mềm cài đặt. Lập dự toán công trình công ích đô thị trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 596/QĐ-UBND

Ngoài ra tỉnh Lạng Sơn cũng ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình theo QĐ 353/QĐ-UBND. Gồm phần Xây dựng, Lắp đặt, khảo sát, Sửa chữa và thí nghiệm vật liệu

Xem thêm một số bài viết có liên quan

Đơn giá khảo sát công trình tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định 353/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 Xem tại đây

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định 353/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 Xem tại đây

Video hướng dẫn lập dự toán dịch vụ công ích đô thị Lạng Sơn năm 2021 xem tại đây

Tags: