Đơn giá công ích đô thị Kiên Giang năm 2021

Đơn giá công ích đô thị Kiên Giang năm 2021 theo Quyết định ngày 3207/QĐ-UBND ngày 30/12/2020. Làm cơ sở để xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Kiên Giang năm 2021

Công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Kiên Giang 2021 gồm :

1. Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị

2. Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị

3. Đơn giá duy trì cây xanh đô thị

4. Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang này là cơ sở để quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị theo Thông tư 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng

Cơ sở Đơn giá công ích đô thị Kiên Giang năm 2021

Căn cứ Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị

– Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của bộ xây dựng; Công bố định mức duy trì hệ thống thoát nước

– Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của bộ xây dựng; Công bố định mức thu gom, vận chuyển chất thải rắn đô thị

– Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của bộ xây dựng; Công bố định mức duy trì cây xanh đô thị

– Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của bộ xây dựng; Công bố định mức duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

Đơn giá công ích đô thị Kiên Giang năm 2021

 

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ chi tiết các bạn có thể tải phần mềm cài đặt. Lập dự toán công trình công ích đô thị trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 3207/QĐ-UBND

Ngoài ra tỉnh Kiên Giang cũng ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình . Gồm phần Xây dựng, Lắp đặt, khảo sát, Sửa chữa và thí nghiệm vật liệu

Xem thêm một số bài viết có liên quan

Đơn giá đường thủy nội địa tỉnh Kiên Giang năm 2021 theo Quyết định 3204/QĐ-UBND Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán Kiên Giang mới nhất theo Bộ đơn giá xây dựng công trình ngày 18/8/2020 Xem tại đây

Tags: