Định mức duy trì hệ thống thoát nước đô thị Hà Nội

Ban hành quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ban hành theo Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 8/12/2020 của UBND Tp Hà Nội

Định mức duy trì hệ thống thoát nước đô thị thành phố Hà Nội năm 2021

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình; Định mức kinh tế kỹ thuật duy trì hệ thống thoát nước thành phố Hà Nội.

 Định mức kinh tế kỹ thuật duy trì hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm :

a, Quy trình duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội (Phụ lục 01);

b, Định mức kinh tế kỹ thuật duy trì hệ thống thoát nước TP Hà Nội (Phụ lục 02);

c, Áp dụng định mức chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trưóc theo hướng dẫn Bộ Xây dựng.

Quy định áp dụng Định mức duy trì hệ thống thoát nước đô thị Hà Nội

Trong quá trình thực hiện, Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội thường xuyên tổ chức rà soát các nội dung còn chưa hợp lý (nếu có) để tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Lao động Thương binh và xã hội;  Tổ chức thực hiện xây dựng đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị Hà Nội; Trình UBND Thành phố ban hành.

Xử lý chuyển tiếp Định mức duy trì hệ thống thoát nước đô thị Hà Nội

Đối với công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị ban hành kèm theo Quyết định 6842/QĐ-UBND, ngày 13/12/2016 và số 3598/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND thành phố Hà Nội để xác định giá gói thầu, đã ký kết hợp đồng và thực hiện trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo các điều khoản của Hợp đồng đã ký kết.

Đối với gói thầu duy trì hệ thống thoát nước đô thị đang trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư, cơ quan được giao tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hiện theo các quy định về pháp luật đấu thầu. Đối với gói thầu đuy trì hệ thống thoát nước đô thị chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu thi thực hiện theo Quyết định này.

Quyết đinh 33/2020/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 18/12/2020; Và bãi bỏ các quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật đã công bố gồm:

  • Quyết định số 6842/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 và
  • Quyết định số 3598/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND thành phố Hà Nội.

Tải file định mức hệ thống thoát nước và hệ thống chiếu sáng đơn giá Hà Nội

Định mức duy trì hệ thống thoát nước đô thị Hà Nội

Một số bài viết liên quan đơn giá xây dựng trên thành phố Hà Nội

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật Định mức thoát nước đô thị theo Quyết định 33/QĐ-UBND. Mọi người tải miễn phí để áp dụng cho dự toán xây dựng tại thời điểm lập dự toán. Ứng dụng trên Phần mềm dự toán Eta

Mọi vướng mắc trong quá trình tải và cập nhật vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Các bạn có thể xem nhiều video hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên Youtube Duy Dự Toán

Số điện thoại tư vấn hỗ trợ và đặt mua dự toán Eta tại Hà Nội Holtine 0965.635.638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

 

Tags: