Có được ký hợp đồng trọn gói giá tạm tính ?

Có được ký hợp đồng trọn gói giá tạm tính ? Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

Quy định về giá trị tạm tính với hợp đồng trọn gói?

Chủ đầu tư gửi hồ sơ đến kho bạc thanh toán chi phí lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật. Quyết định chỉ định thầu trong đó ghi là giá trị tạm tính, hình thức hợp đồng là trọn gói; hợp đồng tư vấn cũng ghi giá tạm tính, hình thức hợp đồng là trọn gói. Trên quyết định chỉ định thầu và hợp đồng đều có nội dung, “giá trị chính thức sẽ căn cứ vào dự toán được duyệt tại quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật”.

Nhưng theo quy định hiện hành thì không có giá hợp đồng tạm tính, chủ đầu tư giải thích là chi phí lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật chỉ là tạm tính vì công tác này chưa được phê duyệt, sau khi dự toán được cấp có thẩm quyền duyệt tính theo định mức tỷ lệ % thì chủ đầu tư sẽ ký phụ lục giá chính thức của hợp đồng.

Tôi xin hỏi, trường hợp này kho bạc huyện xử lý thế nào? Đa số thực tế là giá tạm tính cao hơn sau khi được phê duyệt và chủ đầu tư ký phụ lục hợp đồng giá sẽ thấp hơn ban đầu, vậy kho bạc có chấp nhận không?

Có được ký hợp đồng trọn gói giá tạm tính ?

Trả lời :

Bộ Xây dựng trả lời Có được ký hợp đồng trọn gói giá tạm tính ?

Chi phí lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình được hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên.

Các hình thức về hợp đồng xây dựng đã được quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Việc chủ đầu tư và nhà thầu lựa chọn hình thức hợp đồng trọn gói như đã nêu là sai quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng. Vì vậy, yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng.

Nguồn: Chính phủ

Xem thêm một số bài viết liên quan Có được ký hợp đồng trọn gói giá tạm tính ?

Tra cứu chi phí kiểm toán & thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo Thông tư 10/2020/TT-BTC Xem tại đây

Chi phí thẩm định Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật trong trường hợp Chủ đầu tư đã thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán Xem tại đây

Tags: