Cách tính đơn giá ca máy mới nhất

Cách tính đơn giá ca máy mới nhất theo Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. File Excel tính giá ca máy và thiết bị thi công theo hướng dẫn mới nhất của các tỉnh thành phố

File Excel tính đơn giá ca máy mới nhất

1 ca máy bao nhiêu tiền gồm các chi phí phí như thế nào ..?

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)

Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (sau đây gọi là giá ca máy) là mức chi phí bình quân cho một ca làm việc theo quy định của máy và thiết bị thi công xây dựng.

Giá ca máy gồm toàn bộ hoặc một số khoản mục chi phí như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác của máy và được xác định theo công thức sau:

  CCM = CKH + CSC + CNL + CNC + CCPK

Trong đó:

– CCM: giá ca máy (đồng/ca);

– CKH: chi phí khấu hao (đồng/ca);

– CSC: chi phí sửa chữa (đồng/ca);

– CNL: chi phí nhiên liệu, năng lượng (đồng/ca);

– CNC: chi phí nhân công điều khiển (đồng/ca);

– CCPK: chi phí khác (đồng/ca).

Hệ số nhiên liệu phụ ca máy thi công

Hệ số nhiên liệu phụ của giá ca máy thiết bị thông được quy định trong Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  • Máy và thiết bị động cơ Xăng : 1,02
  • Máy và thiết bị động cơ Diesel: 1,03
  • Máy và thiết bị động cơ Điện : 1,05

Chi phí khấu hao trong đơn giá ca máy thi công

Trong quá trình sử dụng máy, máy bị hao mòn, giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của máy do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do bào mòn của tự nhiên

Khấu hao máy là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của máy vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của máy để thu hồi vốn đầu tư máy

Cách tính đơn giá ca máy mới nhất theo giá trị thu hồi

Giá trị thu hồi của máy thi công: là giá trị phần còn lại của máy sau khi thanh lý, được xác định như sau:

– Đối với máy có nguyên giá từ 30.000.000 đồng ( ba mươi triệu ) trở lên giá trị thu hồi tính bằng 10% nguyên giá. Hệ số khấu hao là 0,9

– Đối với máy có nguyên giá nhỏ hơn 30.000.000 đồng ( ba mươi triệu ) không tính giá trị thu hồi. Hệ số khấu hao là 1

Video hướng dẫn tính đơn giá ca máy thi công mới nhất năm 2021

Xem thêm Cách tính giá ca máy trong dự toán Tại đây

So sánh dự toán và dự thầu Tại đây

Buổi 5 : Hướng dẫn tính giá ca máy thiết bị thi công theo Thông tư 11/2019/TT-BXD | Duy Dự Toán

Tags: