1m3 bê tông cần bao nhiêu xi cát đá năm 2023

1m3 Bê tông cần bao nhiêu xi cát đá năm 2023 theo định mức quy định nhà nước. Theo đó chúng ta cần bao nhiêu Xi măng, cát, đá để trộn được 1 khối bê tông m250

1m3 Bê tông cần bao nhiêu xi măng cát đá năm 2023

1 khối bê tông M200 theo tập định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Do có nhiều độ sụt và loại đá khác nhau cho nên ở bài này tôi sẽ hướng dẫn xác định trên cơ sở

a, Độ sụt 2:4

b, Loại đá 1×2 ( Đá d=20mm)

1m3 Bê tông mác 200 cần bao nhiêu xi măng
1m3 Bê tông mác 200 cần bao nhiêu xi măng

Phần mềm dự toán Eta năm 2022 Tổng hợp Nghị định thông tư về xây dựng năm 2021 Xem Tại đây

1m3 bê tông mác 200 Xi măng PCB30

Đối với bê tông Mác 200 của xi măng PCB40 chúng ta cần đến : 259kg xi măng, 0.528m3 cát vàng, 0.871m3 đá dăm và 183 lít nước

Đối với bê tông Mác 200 của xi măng PCB30 chúng ta cần đến : 314kg xi măng, 0.516m3 cát vàng, 0.85m3 đá dăm và 183 lít nước

Để sản xuất ra 1 khối bê tông mác 250 xi măng PCB30 chúng ta cần tới 360kg xi măng. Tương đương 360/50 = 7,2 bao xi măng

1m3 bê tông mác 250 Xi măng PCB40

Đối với bê tông Mác 250 của xi măng PCB40 chúng ta cần đến : 301kg xi măng, 0.519m3 cát vàng, 0.855m3 đá dăm và 183 lít nước

Đối với bê tông Mác 200 của xi măng PCB40 chúng ta cần đến : 259kg xi măng, 0.528m3 cát vàng, 0.871m3 đá dăm và 183 lít nước

Để sản xuất ra 1 khối bê tông mác 250 xi măng PCB40 chúng ta cần tới 360kg xi măng. Tương đương 301/50 = 6 bao xi măng

Theo như so sánh thì các bạn thấy là cùng sản xuất 1m3 thì xi măng PCB30 sẽ tốn hơn PCB40

Xem thêm một số bài viết liên quan 1m3 bê tông M250

So sánh thông tư 06/2021/TT-BXD thay thế thông tư 03/2016/TT-BXD Xem Tại đây

Thông tư 06/2021/TT-BXD Bộ xây dựng ban hành ngày 30/6/2021; Quy định về phân cấp công trình xây dựng

Video hướng dẫn xác định 1m3 bê tông M250 gồm bao nhiêu xi cát đá

Video hướng dẫn xác định 1m3 bê tông M200 gồm bao nhiêu xi cát đá

Tags: