Dự thảo thay thế Nghị định 68

Dự thảo thay thế Nghị định 68/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Dự thảo nghị định mới được chính phủ công bố vào ngày 20/10/2020 sửa đổi cho một số nghị định trước đó

Dự thảo sửa đổi thay thế Nghị định 68 chính phủ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Dự thảo thay thế Nghị định 68

Nội dung Dự thảo thay thế Nghị định 68

Tổng dự thảo nghị định mới gồm có 8 chương chính như sau:

Chương 1:  Quy định chung

Chương 2:  Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng

Chương 3: Dự toán xây dựng và giá gói thầu xây dựng

Chương 4: Định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng

Trong chương 4 gồm 3 mục:

  • Mục 1: Định mức xây dựng
  • Mục 2: Gía xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng
  • Mục 3: Cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng

Chương 5: Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Chương 6: Thanh toán, Quyết toán vốn đầu tư xây dựng

Chương 7: Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Chương 8: Quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng

Tải file Dự thảo sửa đổi thay thế nghị định 68

Trên đây là nội dung chính của các chương trong dự thảo thay thế nghị định mới năm 2021

Trong đó có điều số 46 là hiệu lực thi hành

Điều 46. Hiệu lực thi hành

  1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày tháng     năm 2021.
  2. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành./.

Như vậy là Nghị định này có thể sẽ ra đời vào quý 1 năm 2021. Các bạn cùng chờ đợi

Tải file Nghị định dự thảo của Nghị định 68 TẠI ĐÂY

Xem thêm một số bài viết liên quan

Tổng hợp đơn giá nhân công năm 2020 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem tại đây

Tổng hợp bảng giá ca máy 63 tỉnh thành phố mới nhất Xem tại đây

Quy trình lập dự toán xây dựng công trình mới nhất năm 2020 Xem tại đây

Tags: