Đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang năm 2022 theo Quyết định 128/QĐ-UBND ngày 17/3/2022. Nhân công theo Quyết định 23/QĐ-SXD, Bảng giá ca máy theo Quyết định 26/QĐ-SXD

Đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang năm 2022 Quyết định 128/QĐ-UBND

Cơ sở xây dựng Đơn giá xây dựng công trình Tuyên Quang năm 2022 gồm có:

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Tải file Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang gồm :

Ngày 17/3/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định 128/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Tuyên Quang gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Tuyên Quang

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Tuyên Quang

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Tuyên Quang

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan; Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này

Quyết định 128/2022/QĐ-UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Bộ Đơn giá XDCT có hiệu lực từ 17/3/2022

Phần mềm dự toán Eta  đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

Quyết định 128/QĐ-UBND Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Quyết định 128/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 ban hành Bộ đơn giá XDCT tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Nội dung quyết định 128/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang xem chi tiết tại đây

 

đơn giá xây dựng tỉnh tuyên quang năm 2022

đơn giá xây dựng tỉnh tuyên quang năm 2022

Đơn giá nhân công Tuyên Quang năm 2022 Quyết định 23/QĐ-SXD

Vùng III : Thành phố Tuyên Quang

Vùng IV : Các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn

Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2022 Quyết định 23/QĐ-SXD

Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2022 Quyết định 23/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy tỉnh Tuyên Quang năm 2022 Quyết định 26/QĐ-SXD

Đơn giá nhân công xây dựng Tuyên Quang 2022 được xác định trên cơ sở đơn giá nhân công theo Quyết định 23/QĐ-SXD ngày 28/1/2022 của UBND tỉnh và có điều chỉnh lại nhóm, hệ số cấp bậc theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD cụ thể như sau:

Bảng giá nhiên liệu dùng để tính toán bảng giá ca máy XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Tên nhiên liệuĐVTHệ số NL phụGiá nhiên liệu
Xăng Ron 92đ/lít1,0221.873
Dầu Diezelđ/lít1,0317.518
Điệnđ/kWh1,051.864,44

Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2022 ban hành theo Quyết định 23/QĐ-SXD ngày 26/1/2022 Xem Tại đây

Bảng giá ca máy tỉnh Tuyên Quang năm 2022 Quyết định 26/QĐ-SXD ngày 28/1/2022 Xem Tại đây

Đặt mua đơn giá phần mềm dự toán Eta tại Tuyên Quang liên hệ Mr Duy 0965635638

Video lập dự toán tỉnh Tuyên Quang năm 2022

https://youtu.be/zxelTNQIpig

Tags: