Đơn giá xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 ngày 14/7/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020

Cơ sở xây dựng Đơn giá XDCT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 gồm có:

1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng

Nội dung Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gồm :

  • Đơn giá Phần Xây dựng – Quyết định 1901/QĐ-UBND
  • Đơn giá Phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật   – Quyết định 1902/QĐ-UBND
  • Đơn giá Phần Khảo sát xây dựng – Quyết định 1903/QĐ-UBND
  • Đơn giá Phần Lắp đặt máy và thiết bị công nghệ – Quyết định 1904/QĐ-UBND
  • Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành – Quyết định 1905/QĐ-UBND

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 14/7/202020. Thay thế cho bộ đơn giá xây dựng công trình các năm trước trên địa bàn tỉnh

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan; Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này

Phần mềm dự toán Eta đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

Quyết định 1901/QĐ-UBND ban hành Đơn giá XDCT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 Xem tại đây

Đơn giá xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020

Mọi vướng mắc trong quá trình cập nhật và sử dụng vui lòng liên hệ tư vấn hỗ trợ Hotline 0965635638

Xem thêm một số bài viết khác liên quan :

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Phú Thọ năm 2020 ban hành theo Quyết định số 1639/QĐ-UBND Xem Tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Lâm Đồng năm 2020 theo Quyết định số 105/QĐ-SXD ngày 15/7/2020 Xem Tại đây

Tags: