Đơn giá khảo sát tỉnh Phú Thọ Quyết định 3326/QĐ-UBND

Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ năm 2020 theo Quyết định 3326/QĐ-UBND ngày 18/12/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD

Đơn giá khảo sát tỉnh Phú Thọ năm 2020 Quyết định 3326/QĐ-UBND

Cơ sở xây dựng Đơn giá khảo sát xây dựng công trình Phú Thọ năm 2020 gồm có:

1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng bảng tính giá ca máy

5. Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20/7/2020. Sửa đổi bổ sung cho TT 09, 10, 11

Nội dung Bộ đơn giá XDCT tỉnh Phú Thọ năm 2020

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ gồm :

Ngày 18/12/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định 3326/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Phú Thọ gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Phú Thọ

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Phú Thọ

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Phú Thọ

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan; Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này

Quyết định 3326/2020/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Bộ Đơn giá XDCT có hiệu lực từ 18/12/2020

Phần mềm dự toán Eta 2020  đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

Quyết định 3326/QĐ-UBND Đơn giá khảo sát tỉnh Phú Thọ năm 2021

Quyết định 3326/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 ban hành Bộ đơn giá XDCT tỉnh Phú Thọ năm 2020

Nội dung quyết định 3326/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Phú Thọ xem chi tiết tại đây

Đơn giá khảo sát tỉnh Phú Thọ Quyết định 3326/QĐ-UBND

Đơn giá khảo sát tỉnh Phú Thọ Quyết định 3326/QĐ-UBND

Mọi vướng mắc trong quá trình cập nhật và sử dụng vui lòng liên hệ tư vấn hỗ trợ Hotline 0965635638

Xem thêm một số bài viết khác liên quan :

Đơn giá nhân công tỉnh Phú Thọ năm 2020 ban hành theo Quyết định 1639/QĐ-UBND ngày  24/07/2020 Xem Tại đây

Bảng giá ca máy tỉnh Phú Thọ năm 2020 theo 2324/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2020 Xem Tại đây

Đặt mua đơn giá phần mềm dự toán Eta tại Nam Định liên hệ Mr Duy 0965635638

Bảng giá ca máy tỉnh Phú Thọ năm 2020

Tags: