Đơn giá xây dựng thành phố Hải Phòng năm 2020

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hải Phòng năm 2020 theo Quyết định 3863/QĐ-UBND ngày 24/12/2020. Bảng giá ca máy thành phố Hải Phòng năm 2020 theo Quyết định 3727/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2020. Kèm theo Quyết định 22/QĐ-UBND ban hành đơn giá nhân công TP Hải Phòng … Đọc tiếp Đơn giá xây dựng thành phố Hải Phòng năm 2020