Đơn giá nhân công Tiền Giang Quyết định 188/QĐ-SXD

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Tiền Giang quý 3 năm 2020 ban hành theo Quyết định 188/QĐ-SXD ngày 21/10/2020; Thay thế cho Quyết định 1983/QĐ-UBND ngày 14/07/2020. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 10/2019/TT-BXD và thông tư 11/2019/TT-BXD của … Đọc tiếp Đơn giá nhân công Tiền Giang Quyết định 188/QĐ-SXD