Thông tư 15/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công

Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng. Hiệu lực áp dụng từ ngày 15/02/2020 và thay thế Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng Ngày 26/12/2019 ban hành Thông tư 15/2019/TT-BXD thay thế Thông tư 05/2016/TT-BXD của Bộ … Đọc tiếp Thông tư 15/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công