Quyết định 3575/QĐ-UBND Đơn giá nhân công Trà Vinh

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Trà Vinh quý 3 năm 2020 ban hành theo Quyết định 3575/QĐ-UBND ngày 30/10/2020; Thay thế cho Công văn số 191/SXD-QLXD ngày 25/02/2020. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 10/2019/TT-BXD và thông tư 11/2019/TT-BXD … Đọc tiếp Quyết định 3575/QĐ-UBND Đơn giá nhân công Trà Vinh