định mức đặc thù bạc liêu quyết định 561

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Định mức xây dựng đặc thù tỉnh Bạc Liêu Quyết định 561/QĐ-UBND

Ngày 22 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân ban hàn Định mức xây dựng đặc thù tỉnh Bạc Liêu Quyết định 561/QĐ-UBND. Ban hành áp dụng tạm thời định mức dự toán xây dựng đặc thù và...

quyết định 875/qđ-ubnd đơn giá tỉnh Bình Phước

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 Quyết định 875/QĐ-UBND

Ngày 26 tháng 5 năm 2023 UBND tỉnh ban hành bộ Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 Quyết định 875/QĐ-UBND. Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 ban hành theo Quyết định...

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 Quyết định 1037/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 Quyết định 1037/QĐ-UBND ngày 15/5/2023. Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 ban hành theo Công bố số 948/SXD-KTVLXD ngày 24/3/2023 thay thế Công bố 3795/SXD-KTVLXD...

quyết định 175/qđ-ubnd đơn giá tỉnh Trà Vinh năm 2023

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023

Đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Quyết định 175/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2023. Bộ đơn giá XDCT tỉnh Trà Vinh 2023 gồm Phần Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Sửa chữa, Thí nghiệm...

Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Nguyên năm 2023

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Nguyên năm 2023 Quyết định 256/QĐ-UBND

Ngày 22 tháng 3 năm 2023 Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Nguyên năm 2023 Quyết định 256/QĐ-UBND. Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 161/QĐ-SXD đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên năm 2022....

Đơn giá khảo sát Đà Nẵng năm 2023 Quyết định 35/QĐ-UBND

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá khảo sát Đà Nẵng năm 2023 Quyết định 35/QĐ-UBND

Ngày 9 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Đơn giá khảo sát Đà Nẵng năm 2023 Quyết định 35/QĐ-UBND. Bảng giá ca máy Đà Nẵng năm 2023 ban hành Quyết định 3200/QĐ-UBND ngày...

Quyết định 380/QĐ-UBND đơn giá khảo sát Hà Nội năm 2023

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá khảo sát Hà Nội năm 2023 Quyết định 380/QĐ-UBND

Ngày 16 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Đơn giá khảo sát Hà Nội năm 2023 Quyết định 380/QĐ-UBND. Bảng tính giá ca máy thiết bị Hà Nội năm 2023 theo Quyết định...

Đơn giá khảo sát tỉnh Đắk Lắk năm 2023 Quyết định 03/QĐ-UBND

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá khảo sát tỉnh Đắk Lắk năm 2023 Quyết định 03/QĐ-UBND

Ngày 16 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân ban hành Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2023 Quyết định 03/QĐ-UBND. Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Đắk Lắk năm 2022. Đơn giá...

đơn giá khảo sát tỉnh gia lai năm 2023

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá khảo sát tỉnh Gia Lai năm 2023 Quyết định 38/QĐ-UBND

Ngày 31 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân ban hành Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2023 Quyết định 38/QĐ-UBND. Đơn giá nhân công và ca máy tỉnh Gia Lai theo Công văn...

Quyết định 48/qđ-ubnd đơn giá khảo sát tỉnh Bến Tre năm 2023

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá khảo sát tỉnh Bạc Liêu năm 2023 Quyết định 48/QĐ-UBND

Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2023 Quyết định 48/QĐ-UBND ngày 10/01/2023. Đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu Quyết định 2096/QĐ-UBND năm 2023 ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2022. Bảng giá ca...

1 2 3