Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2023 Quyết định 03/QĐ-SXD

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2023 Quyết định 03/QĐ-SXD

Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2023 Quyết định 03/QĐ-SXD ngày 4/1/2023. Làm cơ sở Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Tuyên Quang năm 2023 Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2023 Quyết định 03/QĐ-SXD...

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công Đà Nẵng năm 2023 Quyết định 3201/QĐ-SXD

Đơn giá nhân công xây dựng Đà Nẵng năm 2023 ban hành Quyết định 3201/QĐ-SXD ngày 13/12/2022; Kèm theo Bảng giá ca máy thiết bị theo Quyết định 3200/QĐ-SXD. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD...

quyết định 01/qđ-sxd đơn giá nhân công quảng bình năm 2023

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Bình năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Bình năm 2023 ban hành Quyết định 01/QĐ-SXD ngày 3/1/2023; Thay thế cho Quyết định số 75/QĐ-SXD ngày 13/1/2022; Kèm theo Bảng giá ca máy thiết bị theo Quyết định 02/QĐ-SXD....

Quyết định 514/QĐ-SXD đơn giá nhân công Đồng Tháp năm 2023

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Tháp năm 2023 ban hành theo Quyết định 514/QĐ-SXD ngày 30/12/2022; Thay thế Quyết định số 406/QĐ-SXD ngày 29/12/2021. Hướng dẫn cho thông tư 13/2021/tt-bxd làm cơ sở lập dự toán...

quyết định 5720/QĐ-SXD đơn giá nhân công Bình Dương năm 2023

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2023

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2023 theo Quyết định 5720/QĐ-SXD ngày 30 tháng 12 năm 2022. Thay thế Quyết định 148/QĐ-SXD ngày 14/1/2022

đơn giá nhân công tỉnh bắc giang quyết định 388/QĐ-SXD

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Bắc Giang đơn giá nhân công Quyết định 388/QĐ-SXD

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Giang năm 2022 ban hành theo Quyết định số 388/QĐ-SXD ngày 26/12/2022; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Thay thế Quyết định 292/QĐ-SXD...

đơn giá nhân công tỉnh an giang năm 2023

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Quyết định 3061/QĐ-UBND đơn giá nhân công An Giang năm 2023

Ngày 19 tháng 12 năm 2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định 3061/QĐ-UBND đơn giá nhân công An Giang năm 2023. Hướng dẫn Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng xác định đơn giá nhân công xây dựng. Kèm...

đơn giá nhân công tỉnh Bạc Liêu năm 2023

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Bạc Liêu Quyết định 99/QĐ-SXD năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2023 ban hành theo Quyết định 99/QĐ-SXD ngày 12/12/2022; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Thay thế Quyết định 19/QĐ-SXD ngày...

đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang năm 2022

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Quyết định 285/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2022 ban hành theo Quyết định 285/QĐ-SXD ngày 2/12/2022. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Thay thế Đơn giá nhân công...

quyết định 283/qđ-sxd đơn giá nhân công bình thuận 2022

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công Bình Thuận năm 2022 Quyết định 283/QĐ-SXD

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2022 ban hành theo Quyết định 283/QĐ-SXD ngày 30/11/2022. Thay thế cho Quyết định 255/QĐ-SXD ngày 08/10/2021. Kèm theo Quyết định 284/QĐ-SXD bảng giá ca máy thiết bị. Hướng...

1 2 3 4