Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Long An 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Long An năm 2020 ban hành theo Quyết định 654/QĐ-SXD ngày 7/10/2020; Thay thế Quyết định số 449/QĐ-SXD ngày 21/7/2020. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 10/2019/TT-BXD và thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây … Đọc tiếp Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Long An 2020