Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long năm 2021 ban hành theo Quyết định 3611/QĐ-UBND ngày 31/12/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 10/2019/TT-BXD và thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 … Đọc tiếp Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2021