Đơn giá nhân công tỉnh Trà Vinh năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2021 ban hành theo Quyết định số 171/QĐ-SXD ngày 18/12/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 10/2019/TT-BXD và thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng Đơn giá nhân công xây dựng … Đọc tiếp Đơn giá nhân công tỉnh Trà Vinh năm 2021