Đơn giá nhân công tỉnh Sơn La năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Sơn La năm 2020 ban hành theo Công bố 687/SXD-KTXD ngày 9/04/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 10/2019/TT-BXD và thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh … Đọc tiếp Đơn giá nhân công tỉnh Sơn La năm 2020