Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ngãi năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 ban hành theo Công văn số 2340/UBND-CNXD ngày 25/05/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 10/2019/TT-BXD và thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng Đơn giá nhân công xây dựng … Đọc tiếp Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ngãi năm 2020