Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2020 ban hành theo Quyết định 3807/QĐ-SXD ngày 30/9/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 10/2019/TT-BXD và thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh … Đọc tiếp Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương 2020