ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công Bình Định năm 2023 Công bố 3654/UBND-KT

Ngày 7 tháng 6 năm 2023 UBND ban hành Đơn giá nhân công Bình Định năm 2023 theo Công bố 3654/UBND-KT. Bảng giá ca máy theo Công bố 3655/UBND-KT ngày 7/6/2023. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công...

Công bố 778 đơn giá nhân công đắk nông năm 2023

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Đắk Nông năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đắk Nông năm 2023 ban hành theo Công bố 778/SXD-KT&QLHĐXD ngày 9/5/2023; Thay thế Công bố 671/SXD-KT&QLHĐXD ngày 21/4/2022. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây...

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Phước năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 ban hành theo Quyết định số 1061/QĐ-SXD ngày 19/4/2023; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Lập dự toán theo Thông...

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long năm 2023 ban hành theo Quyết định 166/QĐ-SXD ngày 30/12/2022; Bảng giá ca máy theo Quyết định 167/QĐ-SXD ngày 30/12/2022; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD...

công bố 948/SXD-KTVLXD đơn giá nhân công VĨnh Phúc năm 2023

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công Vĩnh Phúc năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 ban hành theo Công bố số 948/SXD-KTVLXD ngày 24/3/2023 thay thế Công bố 3795/SXD-KTVLXD ngày 05/10/2021.  Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ...

Quyết định 169/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Tây Ninh năm 2023;

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Tây Ninh năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2023 ban hành theo Quyết định 169/QĐ-SXD ngày 30/12/2022. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Kèm theo Bảng giá ca máy...

Quyết định 02/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Yên Bái năm 2023

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Yên Bái năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Yên Bái năm 2023 ban hành theo Quyết định 02/QĐ-SXD ngày 10/01/2023; Bảng giá ca máy theo quyết định 11/QĐ-SXD ngày 12/01/2023. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD...

Quyết định 52/sxd-qlxd đơn giá nhân công Kon Tum năm 2023

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Kon Tum năm 2023 Quyết định 52/SXD-QLXD

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Kon Tum năm 2023 ban hành theo Quyết định 52/SXD-QLXD ngày 11/01/2023; Thay thế cho Công bố 1717/SXD-QLXD ngày 12/10/2021; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ...

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công Thừa Thiên Huế năm 2023

Ngày 31 tháng 12 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Quyết định 3265/QĐ-UBND Đơn giá nhân công Thừa Thiên Huế năm 2023. Hướng dẫn lập dự toán đơn giá xây dựng Thừa Thiên Huế năm 2023...

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Quyết định 934/QĐ-SXD Đơn giá nhân công Hà Nội năm 2023

Đơn giá nhân công thành phố Hà Nội năm 2023 Quyết định 934/QĐ-SXD ngày 30/12/2022. theo hướng dẫn Thông tư 13/2021/TT-BXD. Kèm theo bảng tính giá ca máy theo Quyết định 935/QĐ-SXD ngày 30/12/2022. Làm cơ sở lập dự...

1 2 3